priskirti

priskirti
1 priskìrti, prìskiria, priskýrė tr. K, Rtr, Š; SD1150, M 1. 1 prijungti: Kolūkiams priskirti nemaži miškų plotai (sov.) sp. Sako, ežeras būsiąs miesto poilsio zonai priskirtas V.Bub. Dabar mus priskýrė Molėtuosna JnšM. Pry Kelmės mumis priskýrė Užv. I Trakai buvo priskìrta šitam pačiam apskričiu Pb. Mes buvom priskirti Dūkštosnan [i](tai apylinkei) Ker. Jei pamiškės dirvoje išdygdavęs koks medelis, tai ponas uždrausdavęs arti ir tą sklypelį priskirdavęs prie miško A.Vien. | refl. K: Mes norėjom prisiskìrt in Vilnių Rod. 2. įtraukti į būrį, prigretinti prie ko: Jam [į porą] priskirta Tautrimytė I.Simon. Į tą grupę, kur mane priskýrė, buvo pora šimtų vyrų Plšk.refl. Sut, N pritapti, prisišlidinti: In lenkus neprisiskýriau Zr. Ir tie, kurie paklydę, prisiskirs prie pulko dorų brolių savo A1885,5. Tai aš dartės tai kap blūdna avelė, tai kap vienas stulpelis: tai niekas nei neprisglaudžia, tai niekas nei neprisìskiria (rd.) Rod. Dėl to apleis žmogus tėvą ir motiną savo, o prisiskirs moterėsp savo GNPvE5,31. Ir keli iš jų įtikėjo ir prisiskyrė Povilui ir Zylui NTApD17,4. Prisiskyrė pri jo jaunikaitis brš. 3. 1 įtraukti į tam tikrą kategoriją, į kieno nors tarpą pagal būdingas ypatybes, laikyti kuo: Vilius su Anskiu jau buvo priskiriami prie suaugusių I.Simon. Žvaigždės prìskiriamos prie saulių 336. Tarnai ir padienininkai priskirtini prie darbininkų klasės . Jau tėvas, dėku, priskýrė prie pusberniuko LKT217(Šl). Kurs nelaiko ašrumo, trupa, tą dalgį prìskira pri prasto Ggr. Šitie laiškeliai visiems žinovams iš sevęs prymena, kam anie pryskirti MitI61(Klp). | refl. tr. NdŽ. 4. R418, N, LL194 pavesti eiti kokias pareigas, įpareigoti atlikti kokį darbą, liepti ką daryti: Arkliai (arklių priežiūra) jam buvo priskìrti Jrb.(kvailutį) priskýrė kiaulių ganytie (ps.) Lp. Kam padėjėją priskìrti NdŽ. Priskìrtas buvo prie purkštimo Mžš. Mañ priskýrė in Molėtų vieškelio sniegą valyt Ktk. Mañ šiandiej priskýrė prie Petrui, tai bitonavom Slm. Duokiam ant pabudavojimo ir išlaikymo namų Dievo ir tarnų, kurie tiemus priskirti yra BPI194. Ir puolė burta ant Motiejaus, o priskirtas yra bendru balsu ing vienuolika apaštalų BtApD1,26.
priskirtinaĩ adv. NdŽ. | refl. tr. NdŽ.užduoti (darbą), pavesti prižiūrėti: Dabar juk nieko daugiaus daryt negaliu, kaip atlikti, ko man priskyrė V325. Penki ar šeši ežerai buvo priskirtì prie mañ, kad negaudyt žuvų Dgč.
5. nustatyti, paskirti: Dabar gaus jam priskirtąją bausmę, pustretį metą, atsėdėti prš. Liuob an trijų rūšių priskìrs (suskirstys) tus grūdus Trkn. 6. duoti nuosavybėn, aprūpinti, suteikti: Tėvas savo vaikus myl, už juos rūpinas, jiems dalį priskiria prš. Moteriškė, kurią tu man priskyrei, davė man valgyt nuo to medžio, ir aš valgiau Bb11Moz3,12.N testamentu palikti. 7. I, NdŽ išrinkti tinkamą, geresnį: Kas priskirs jam tokį arklį, tokią tarnę, kokios jis nor J. Lepni [mergaitė] an valgymo: kol anai prìskiri, kol paduodi! Krš. Motynėlė širdužėlė, ką tu ma padarei? Tu priskýrei ma bernelį kaip girio[je] kelmelį JV783. | refl. tr.: Valgyt teip nenoriu – neprisìskiriu nieko Jrb. Nėr motriškinių didesnių batų, negal prisiskìrti Krš. Ten tekinių daržinė[je] prikriauta: jeigu tau reiks, prisiskýrei, antsimovei, i važiuok Trk. Čia gali prisiskìrti akinius vogul akių Akm. Matušėle, aš tau akinius nupirksiu, eikim, prisiskirsi prie akių Žem. Virsta ant vieno, virsta ant kito šono – niekur neprisiskiria sau vietos Žem. Vyras pačią sau, o tu drabužį prisiskýrei J. Jau neprisìskiri [merginos], kad nežanotas Rdn. Prisiskýrė sau vietą i gyvena gerai Krš. Toks tokį prisiskira ir gyvena susidėję Šts.pritaikyti, priderinti: Kokiu būdu priėjai prie duonos, rakčiukus pagavai, o gal kitus priskyrei? Žem. 8. Š, Kv liepti vartoti, taikyti kuriam nors tikslui: Nuo daktarų yr priskìrta ryžių klijus Jrb. Jam daktaras akinius priskýrė Skr. 9. nulemti: Ar teks dangus tau, ar pekla, priskirs viena tai adyna PG. \ skirti; apskirti; atskirti; daskirti; įskirti; išskirti; nuskirti; paskirti; perskirti; praskirti; priskirti; razskirti; suskirti; užskirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • priskirti — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laikinai paskirti karius ar padalinius į kitą dalinį. Pagal priskyrimo įsakymo apribojimus formuotės, dalinio ar padalinio vadas priskirtiesiems taiko tuos pačius vadovavimo ir valdymo įgaliojimus, kaip ir jam… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • priskirti — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skirti asmenims laikinas arba papildomas funkcijas, susijusias su apgyvendinimu, maitinimu, skrydžių aptarnavimu. atitikmenys: angl. attach pranc. détachement pour mise aux ordres; mise aux ordres ryšiai: dar… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • priskirti — priski̇̀rti vksm. Ẽžerą priskýrė miẽsto póilsio zònai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • priskirtinis — priskirti̇̀nis, priskirti̇̀nė bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • priskirtinė — priskirti̇̀nis, priskirti̇̀nė bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • priskirtinis — priskirtìnis, ė adj. (2) priskirtasis, duotas naudotis: Priskirtinė kasa ETŽ. Priskirtinis sandėlis TTŽ. Priskirtinis medžioklės ūkis TTŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • attach — priskirti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laikinai paskirti karius ar padalinius į kitą dalinį. Pagal priskyrimo įsakymo apribojimus formuotės, dalinio ar padalinio vadas priskirtiesiems taiko tuos pačius vadovavimo ir valdymo įgaliojimus,… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • détachement pour mise aux ordres — priskirti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laikinai paskirti karius ar padalinius į kitą dalinį. Pagal priskyrimo įsakymo apribojimus formuotės, dalinio ar padalinio vadas priskirtiesiems taiko tuos pačius vadovavimo ir valdymo įgaliojimus,… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • mise aux ordres — priskirti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laikinai paskirti karius ar padalinius į kitą dalinį. Pagal priskyrimo įsakymo apribojimus formuotės, dalinio ar padalinio vadas priskirtiesiems taiko tuos pačius vadovavimo ir valdymo įgaliojimus,… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • attach — priskirti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skirti asmenims laikinas arba papildomas funkcijas, susijusias su apgyvendinimu, maitinimu, skrydžių aptarnavimu. atitikmenys: angl. attach pranc. détachement pour mise aux ordres; mise aux ordres… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”